Handleiding CORF®       (vs 1.3)    

Helponderwerpen

 

 


1.      Overzicht

Opbouw

Help

Contact

2.      De inlog- en registratieruimte

De rollen van CORF®:

Aanmelden en inloggen in CORF®

3.      De samenwerkingsruimte

Advertenties

Zoekvenster

4.      De projectruimte

Openbaar of besloten

Zoekend, lopend, of afgesloten

Projecttaal

Projectleden

Projectleider

Eigenaar

5.      De Instrumentenruimte

Een nieuw instrument aanmaken of wijzigen (Stap 1)

Openbaar of besloten (instrumenten)

Doelgroep, -leeftijd, en –schooltype (instrument)

Een nieuw instrument aanmaken of wijzigen (Stap 2)

Vragenlijst beheren en instrumenttypen

Vraagtypen beheren

Rapportage beheren (Stap 3)

Valideren

6.      De afnameruimte

Directe afname

Indirecte afname

Open en besloten afnamen

Koppelen aan onderzoek

Afnametaal

Doelgroep, -leeftijd, en –schooltype (afname)

Planning van een afname

7.      De publicatieruimte (in ontwikkeling)

Valideren

Valideren van instrumenten

Valideren van een data-set

Valideren van een artikel

Publiceren

Publicatiepagina

Ratingsysteem

 


1.  Overzicht

CORF® is een programma dat je in staat stelt om on-line vragenlijsten te ontwerpen en ze ook af te nemen. CORF® is een gezamenlijk product van Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Lerarenopleiding Tilburg en om die reden alleen te gebruiken voor studenten en medewerkers van deze instellingen. Resultaten van onderzoek (publicaties, instrumenten, etc. zijn vaak openbaar en dus voor iedereen zichtbaar.

Opbouw

Het programma kent  6 werkruimten:

Help

Binnen CORF® is op 3 niveaus hulp beschikbaar:

Deze hulp is bereikbaar via de homepage van CORF (onderaan).

 

Contact

Voor nadere informatie over CORF® kun je contact opnemen met:

Chris de Jong van Fontys (c.dejong@fontys.nl)

Ruurd Taconis van TU/e (c.dejong@fontys.nl)

Quinta Kools van Fontys (q.koole@fontys.nl)

 

 

 


2.  De inlog- en registratieruimte

Bij binnenkomst in CORF® via http://www.corfstart.nl kan de anonieme gebruiker alleen kijken naar bestaande onderzoeken in CORF (via de zoekfunctie). Om deel te kunnen nemen aan onderzoek of om zelf onderzoek te doen moet de gebruiker zich aanmelden en een rol aanvragen. CORF® kent verschillende rollen waaraan verschillende rechten zijn toegekend. De rol waarmee je bent ingelogd staat links bovenaan je scherm. Veranderen van rol is mogelijk via de pagina ‘Mijn Gegevens’.

De rollen van CORF®:

 

·        Gast
Nog niet geïmplementeerd.

·        Abonnee
Gebruiker is bekend binnen CORF® en ontvangt periodiek de digitale nieuwsbrief over nieuw opgestarte en afgesloten onderzoeken. Nog niet geïmplementeerd.

·        Respondent
Gebruiker is bekend binnen CORF® en mag vragenlijsten invullen.

·        Afhankelijke respondent
Gebruiker is bekend binnen CORF® en mag vragenlijsten uitzetten bij een groep respondenten. Deze rol is bedoeld voor een leraar die onderzoek wil doen binnen zijn klas. Daartoe krijgt hij een code.

·        Monitor
Gebruiker is bekend binnen CORF® en mag afnamen aanmaken met een bestaand instrument.
Hij kan eigenaar zijn van een
afname of project (projectleider)

·        Auteur
Gebruiker is bekend binnen CORF® en mag instrumenten ontwerpen. Een auteur is tevens monitor. Hij kan eigenaar zijn van een
instrument of project (projectleider)

·        Onderzoeksbeheerder
(Senior onderzoeker) Gebruiker is bekend binnen CORF® en mag publicaties, instrumenten en data-sets valideren. Subrollen: Redacteur en Reviewer.

·        Beheerder
Gebruiker is bekend binnen CORF® en mag andere gebruikers beheren en de CORF® wijzigen.

 

Aanmelden en inloggen in CORF®

 

Zie bovenmenu van CORF®.

Gebruik je Fontys- of TUE-account als je onderzoek wilt doen. Je wachtwoord krijg je via e-mail. Op deze manier kan ook een vergeten account worden teruggevonden.
Respondenten kunnen ook andere emailadressen gebruiken.


3.  De samenwerkingsruimte

CORF is een samenwerkingsplatform voor het doen van onderzoek. Onderzoekers vinden in CORF de resultaten van ander onderzoek. Ook kunnen zij lopende onderzoeken bekijken via de projectpagina van dat onderzoek. Op die manier kunnen ze aanvragen om deel te nemen aan het project of toestemming vragen om een ontwikkeld instrument te mogen gebruiken voor eigen onderzoek.

Advertenties

Door het plaatsen van een advertentie binnen CORF® kun je een mededeling doen of een vraag stellen aan alle gebruikers. Advertenties verschijnen op de homepage van CORF. Een handige toepassing is om via een advertentie teamleden voor je projectteam te zoeken, of docenten die erin geïnteresseerd zijn een van je vragenlijsten af te nemen.

Zoekvenster

In het zoekvenster kan worden gezocht naar projecten of instrumenten, op trefwoord, datum of persoon. Op deze pagina staat tevens vermeld welke projecten in CORF® nog projectleden zoeken (’zoekende projecten’).


4.  De projectruimte

Projecten helpen je overzicht te houden binnen CORF®. Instrumenten en afnamen, zijn steeds gekoppeld aan een project. Sommigen zijn ‘besloten’ en alleen toegankelijk voor projectleden.

Via de pagina Mijn Projecten kunnen nieuwe projecten worden aangemaakt door CORF®-accounthouders die de rol van monitor of auteur hebben. Zij kunnen anderen uitnodigen om projectlid te worden. Alle leden van een project kunnen de instrumenten en afnamen zien. Als projectleden toegang hebben op minimaal monitorniveau dan kunnen ze ze ook gebruiken.

§         Projecten kunnen openbaar of besloten zijn. Besloten projecten zijn alleen voor projectleden toegankelijk.

§         Projecten kunnen zoekend, lopend, of afgesloten zijn. Een zoekend project zoekt actief naar projectleden via advertenties. Kom je zo’n project tegen en het lijkt je interessant,  neem dan contact op met de projectleider. Bij een lopend project is het team compleet, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Dat is wel het geval bij een afgesloten project. Hier kunnen geen nieuwe gegevens meer worden verzameld, ook niet door projectleden. Het werk is klaar, de conclusies zijn getrokken en het resultaat kan worden gepubliceerd. Deze projecten zijn nuttig als voorbeeld, of om een vervolgproject te ontwerpen.

§         Bij het aanmaken van een project kan een Einddatum worden opgegeven waarna het project automatisch afgesloten wordt.

Openbaar of besloten

Besloten projecten zijn alleen voor projectleden toegankelijk.

Zoekend, lopend, of afgesloten

Een zoekend project zoekt actief naar projectleden via advertenties. Kom je zo’n project tegen dat je interessant lijkt neem dan contact op met de projectleider. Bij een lopend project is het team compleet, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Dat is wel het geval bij een afgesloten project. Hier kunnen geen nieuwe gegevens meer worden verzameld, ook niet door projectleden. Het werk is klaar, de conclusies getrokken. Deze projecten kunnen nuttig zijn als voorbeeld, of om een vervolgproject te ontwerpen.

Projecttaal

Projectbeschrijvingen kunnen in meer talen worden opgesteld. Dat is handig als je internationaal wil samenwerken, aan anderen wilt presenteren waar je mee bezig bent, of als het bijvoorbeeld gaat om een vergelijking tussen Vlaanderen en Wallonië.

Projectleden

Deze moeten bekend zijn in CORF®. Gebruik het emailadres.

Projectleider

Is de enige die op de projectpagina wijzigingen kan aanbrengen. De projectleider ziet (indien ingelogd) de knop Eigenaar.

 

Eigenaar

Gebruik de eigenaarsknop om wijzigingen in het project aan te brengen. Ook om documenten te uploaden.


5.   De Instrumentenruimte

Voor het ontwerpen van een instrument is de rol van auteur nodig.

Een nieuw instrument aanmaken of wijzigen (Stap 1)

Het aanmaken van een nieuw instrument gaat in een aantal stappen.

1.      Geef de naam en de kenmerken van het instrument (doelgroep, de taal van het instrument etc.) en sla deze op. Ook kun je bepalen wie het instrument mag gebruiken; iedereen of alleen de mensen die jij aanwijst.

2.      Kies het type van instrument.

3.      Maak het instrument compleet. Dit is het moment dat je bijvoorbeeld de tekst van de concrete vragen en eventuele antwoordalternatieven gaat invullen. In deze fase leg je ook vast hoe de rapportage naar de respondenten er uit komt te zien.

Het is in CORF® ook mogelijk om een instrument aan te maken door met een kopie van een (deel van) een bestaand instrument te beginnen. Dat is handig als jouw instrument een bewerking of combinatie is van bestaande instrumenten.
Ook is het mogelijk om reeds in CORF® beschikbare bestaande instrumenten te vertelen, en jouw vertaling in het systeem te plaatsen.

Openbaar of besloten (instrumenten)

Instrumenten kunnen openbaar of besloten zijn. ‘Besloten Instrumenten’ zijn alleen toegankelijk voor:

§         projectleden van projecten waarbinnen het instrument is gebruikt

§         andere gebruikers die door de eigenaar van het instrument toegang is verleend.

Gebruikers die toegang is verleend kunnen de instrumenten gebruiken in een afname als zij monitor of auteur zijn. Alleen de eigenaar (auteur) van het instrument  kan dat instrument wijzigen.

Openbare instrumenten zijn voor iedereen zichtbaar, en kunnen door iedereen die monitor of auteur is worden gebruik in afnamen.

Doelgroep, -leeftijd, en –schooltype (instrument)

Niet alle instrumenten zijn geschikt voor alle respondenten. Een vragenlijst voor volwassenen is niet geschikt om bij kinderen af te nemen. Een vragenlijst over bijvoorbeeld taalvaardigheid van buitenlandse studenten is niet toepasbaar voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Vul daarom bij doelgroep een beschrijving in van de groep respondenten waarvoor het instrument bedoeld is. Doelleeftijd, en doelschooltype geven hier een aanvulling op.

Een nieuw instrument aanmaken of wijzigen (Stap 2)

Deze pagina bestaat uit twee delen (stap 2 en 3):

Vragenlijst beheren en instrumenttypen

Klik met de rechtermuisknop op de naam van het instrument en voeg zo onderdelen van de vragenlijst toe. Hierbij heb je de keuze uit:

Vraagtypen beheren

In dit onderdeel van ‘Een nieuw instrument aanmaken of wijzigen (Stap 2)’ kun je vraagtypen beheren. Hier kun de vraagtypen vastleggen die je vaker gebruikt, maar allewen bij likertscales en tekstvelden. Bijvoorbeeld een likertschaal met 6 alternatieven en een bepaalde waardering. Bij de eigenschappen van de likertvraag kun je een titel van het vraagtype opgeven en zo later weer oproepen.

Rapportage beheren (Stap 3)

Respondenten kunnen na afloop van het invullen van een vragenlijst een bericht terugkrijgen via CORF®. Hier kan uit een scala van mogelijkheden gekozen worden, van een eenvoudig dankbericht, tot een volledige opsomming van de ingevulde antwoorden, of zelfs gerichte feedback op grond van hun score op (een deel van) de vragenlijst.

Om rapportages te kunnen instellen, klik je in ‘Een nieuw instrument aanmaken of wijzigen (Stap 2)’ op Stap 3.

Klik met de rechter muisknop op Rapport en voeg toe:

·        Tekst.
Type hier de bedanktekst die de respondent na afloop van het invullen van de vragenlijst ontvangt.

·        Item.
Kies hier een item uit de vragenlijst. De respondent ontvangt dan na afloop van het invullen van de vragenlijst  de tekst van het item en het natwoord dat hij heeft gegeven.

·        Groep
Hier kan feedback worden ingesteld die de respondent ontvangt op grond van het antwoord op een bepaald item, dan wel de totale score die is behaald in een groep items.
Geef eerst een titel aan de itemgoep en sla op. Definieer nu de groepen en voeg één of meer vragen toe op grond waarvan je feedback wilt geven. Aan iedere groep kunnen vervolgens verschillende feedback-teksten worden toegevoegd die verschijnen als aan een bepaald criterium (minimum en maximum score) is voldaan.

Valideren

In CORF® kunt je je instrumenten voorleggen aan een senior onderzoeker. Deze kan de kwaliteit van het instrument dan beoordelen. Als het instrument aan wetenschappelijke kwaliteitsmaatstaven voldoet wordt aan het instrument een certificaat gehecht. Daarmee wordt voor alle gebruikers binnen CORF® duidelijk dat het om een wetenschappelijk instrument gaat.


6.  De afnameruimte

Door een afname te definiëren binnen CORF® kunnen onderzoeksgegevens worden verzameld. Hiertoe dien je een aantal gegevens in te vullen. Er zijn twee varianten: De directe afname (je vraagt via e-mail gebruikers om een instrument in te vullen) en de indirecte afname (je vraagt via e-mail één of meer monitoren om voor jou gegevens te verzamelen onder niet-gebruikers). Ten slotte dien je aan te geven wanneer de gegevens verzameld moeten worden.

Start een nieuwe afname vanuit Mijn instrumenten of vanuit je Project.

Directe afname

Gebruikers van CORF® worden direct via een e-mail naar het adres dat zij als CORF® accountnaam gebruiken uitgenodigd om een instrument in te vullen

Respondenten (directe modus)

Geef van de respondenten het e-mail adres op dat zij binnen CORF® als account gebruiken. Scheid emailadressen met een “;”

Uitnodiging (directe modus)

Type hier de tekst waarmee je je respondenten wilt uitnodigen. CORF® voegt hieraan de URL van het instrument toe.

Indirecte afname

Aan monitoren (of hoger) binnen CORF® wordt via een e-mail naar het adres dat zij als accountnaam gebruiken gevraagd gegevens te verzamelen bij een aantal hen bekende personen. Deze laatste hoeven nog geen CORF® gebruiker te zijn (afhankelijke respondenten).

Respondenten (indirecte modus)

In de indirecte modus nodig je een monitor binnen CORF® uit om het instrument aan een aantal hem bekende personen (bijvoorbeeld leerlingen) aan te bieden.

Geef van deze monitoren het e-mail adres op dat zij als account gebruiken. Scheidt twee e-mail adressen met een “;”

Uitnodiging (indirecte modus)

In de indirecte modus nodig je een monitor binnen CORF® uit om het instrument aan een aantal hem bekende personen (bijvoorbeeld leerlingen) aan te bieden.

Type hier de tekst waarmee je je monitoren wilt uitnodigen. CORF® voegt hieraan de URL van het instrument toe en genereert een afnamesleutel die voor de door de monitoren uitgenodigde respondenten als tijdelijke (en beperkte) login-code geldt.

Aantal per monitor uit te nodigen respondenten (indirecte modus)

In de indirecte modus nodig je een monitor binnen CORF® uit om het instrument aan een aantal hem bekende personen (bijvoorbeeld leerlingen) aan te bieden.

Type hier het aantal respondenten dat iedere monitor maximaal kan benaderen.

Open en besloten afnamen

Binnen CORF® zijn er open en besloten afname. Bij een open afname kan iedereen het instrument invullen. Dit kun je alleen instellen als je eigenaar bent van het instrument, of wanneer het instrument zelf openbaar is.

Bij een besloten afname kan het instrument alleen worden ingevuld door hen die daartoe worden uitgenodigd.

Koppelen aan onderzoek

Door een instrument aan een project te koppelen wordt het beschikbaar voor alle projectleden, ook als het instrument niet openbaar is. (openbare instrumenten zijn al voor alle monitoren in het systeem beschikbaar). Het is zeer aan te raden om instrumenten en afnamen alleen binnen onderzoeken te gebruiken.

Afnametaal

Het is nuttig voor andere gebruikers van CORF® als deze snel kunnen zien wat de taal is waarin jouw afname heeft plaats gevonden. Dit moet een van de talen zijn waarin het instrument beschikbaar is.

Doelgroep, -leeftijd, en –schooltype (afname)

Het invullen van deze velden is verplicht om het later mogelijk te maken om je afname, en de verzamelde onderzoeksgegevens gemakkelijk terug te vinden.

N.B. Je verkrijgt alleen goede en betrouwbare gegevens als je afname beperkt tot doelgroep, leeftijds- en schooltypecategorieën waarvoor het instrument dat je gebruikt toepasselijk is!

Niet alle instrumenten zijn geschikt voor alle respondenten. Een vragenlijst voor volwassenen is niet geschikt om bij kinderen af te nemen.

Planning van een afname

Binnen CORF® is het mogelijk om een afname voor onbepaalde duur open te stellen (oneindig), of om de periode aan te geven waarin de gegevens verzameld moeten worden. Het systeem accepteert buiten deze periode geen ingevulde lijsten. CORF® stelt je in staat per afname meerder perioden aan te geven, waardoor het mogelijk wordt automatisch een herhaalde afname van een instrument te laten plaats vinden.

 

7.  De publicatieruimte (in ontwikkeling)

CORF® biedt onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoeksresultaten te laten publiceren. Dat betekent dat geïnteresseerden binnen CORF®, maar ook daar buiten de resultaten van jouw onderzoek kunnen vinden. Het betreft hier dan verrijkte publicaties, dat wil zeggen een verslag vergezeld van de gebruikte instrumenten en de verkregen data-sets. Op dit moment zijn afspraken gemaakt om met de zoekmachines van HBO-kennisbank en Darenet en via de ‘repositories’ van TU/e en Fontys publicaties in CORF® beschikbaar te maken. Via deze zoekmachines zal je publicatie ook gevonden kunnen worden door internationale zoekmachines zoals Google Scholar.

Het spreekt voor zich dat niet alles gevonden mag worden. Daarom dienen publicaties te worden gevalideerd door speciaal daarvoor aangestelde senior onderzoekers (in het geval van wetenschappelijke publicaties) en onderzoeksbegeleiders (in het geval van HBO-publicaties).

Valideren

Valideren van instrumenten

Als een instrument is gevalideerd, dan geeft dat andere onderzoekers een goede aanwijzing over de kwaliteit ervan. Dus: dat het zuiver meet en dat het meet wat het beoogt te meten.
Anderen kunnen het instrument hergebruiken en hun resultaten vergelijken met die van het oorspronkelijke onderzoek .Je kunt je instrument laten valideren via de eigenaarsknop op de pagina van de beschrijving van je instrument.

Valideren van een data-set

 Als een data-set is gevalideerd, dan geeft dat andere onderzoekers een goede aanwijzing over de kwaliteit ervan. Dit kan natuurlijk alleen in combinatie met de gegevens van bijbehorend instrument en afname. Anderen kunnen de data dan herinterpreteren en hun eigen resultaten vergelijken met die van het oorspronkelijke onderzoek Je kunt je data-set laten valideren via de eigenaarsknop op de pagina van de beschrijving van je afname.

Valideren van een artikel 

Het valideren van artikelen gebeurt via peer-review. Daartoe aangezochte reviewers beoordelen het artikel en vullen een certificaat in dat wordt aangehecht aan het artikel. Je kunt je artikel laten valideren via de eigenaarsknop op de pagina van de beschrijving van je project.

Publiceren

Je kunt publicatie aanvragen via de eigenaarsknop op de pagina van de beschrijving van je project. Je moet een formulier invullen dat metadata verzamelt over je onderzoek en dat dient om zoekmachines jouw producten te laten vinden.
Op deze pagina kun je aangeven uit welke delen je (verrijkte) publicatie zal bestaan (artikelen, instrumenten en afnamen).

Voor wetenschappelijke publiceren op Darenet moeten alle delen gevalideerd zijn.
Voor publiceren op HBO-Kennisbank volstaat een positieve beoordeling door de begeleider.


Publicatiepagina

Na publicatie verschijnt in CORF® een publicatiepagina van het project. (bereikbaar via de project presentatiepagina). Op deze pagina verschijnt ook een rating.

Ratingsysteem

Om bezoekers een beeld te geven hoe de kwaliteit van een publicatie is een ratingsysteem geïmplementeerd. Score (schaal van 1 t/m 10). Met dit systeem kunnen gebruikers (ongeacht hun rol) een beoordeling geven over de publicatie. De gemiddelde score wordt dan getoond op de PPP.